ඕල්කට් ආදි සිසු එකමුතුව සංවිධානය කරන ඕල්කට් ගුණ සමරු පින්කමට සහභාගීවීම්ට
පින්වත් ඔබට කරන ආරාධනයයි මේ.


Home | History | Cricket | Gallery | Directory | Contact                                                              © 2010Old Boy's Of Olcott Schools U.A.E. All Rights Reserved.